راه و رسم طلبگي
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • عنوان :  
 • به كجا و چگونه  
 • نویسنده :  
 • محمد عالم‌زاده نوري  
 •  فهرست کتاب
 •  منابع

  - قرآن کریم.

  - نهج البلاغه.

  - ارشاد القلوب، محمد بن حسن دیلمی، بیروت: مؤسسة الاعلمی 1398ش.

  - اقبال الاعمال، علی بن موسی الحلی معروف به ابن طاووس، تحقیق جواد قیومی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی 1414ق.

  - امالی الصدوق، محمد بن علی بن الحسین معروف به شیخ صدوق، بیروت: مؤسسه الاعلمی 1400ق.

  - امالی الطوسی، محمد بن الحسن معروف به شیخ طوسی، تحقیق مؤسسة البعثة، قم: دارالثقافة 1414ق.

  - امالی المفید، محمد بن نعمان عکبری معروف به شیخ مفید، تحقیق حسین استاد ولی و علی اکبر غفاری، قم: مؤسسه انتشارات اسلامی 1404ق.

  - بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار، محمد باقر مجلسی، بیروت: دار احیاء التراث 1412ق.

  - بررسی زیر بنای علمی ایدئولوژی اسلامی، سید محمد حسین حسینی بهشتی، قم: انتشارات هجرت 1403ق.

  - به سوی محبوب، دستور العمل‏ها و رهنمودهایی از حضرت آیة الله بهجت، جمع‏آوری و تنظیم سید مهدی ساعی، قم: شفق 1377ش.

  - تحف العقول عن آل الرسول، حسن بن علی حرانی معروف به ابن شعبه، تحقیق علی اکبر غفاری، قم: مؤسسه انتشارات اسلامی 1404ق.

  - تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، تحقیق مصطفی درایتی، قم: مکتب الاعلام الاسلامی 1410ق.

  - التوحید، محمد بن علی بن الحسین معروف به شیخ صدوق، تحقیق هاشم حسینی تهرانی، قم: مؤسسه انتشارات اسلامی 1398ق.

  - ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، محمد بن علی بن الحسین معروف به شیخ صدوق، تحقیق علی اکبر غفاری، تهران: چاپخانه صدوق.

  - چهل حدیث، سید روح الله موسوی خمینی، تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء 1368ش.

  - حلیة الاولیاء و طبقات الاصفیاء، احمد بن عبد الله اصفهانی، بیروت: دارالکتاب العربی 1387ق.

  - الخصال، محمد بن علی بن الحسین معروف به شیخ صدوق، تحقیق علی اکبر غفاری، بیروت: موسسه الاعلمی 1410ق.

  - خودشناسی برای خودسازی، محمد تقی مصباح یزدی، قم: انتشارات در راه حق 1370ش.

  - داستان‏های مدرس، غلامرضا گلی زواره، قم: انتشارات هجرت 1373ش.

  - دیدگاه توحیدی، شامل مقالاتی از جمله روح توحید نفی عبودیت غیر خدا، سید علی حسینی خامنه‏ای، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی 1357ش.

  - روش برداشت از قرآن - رشد - صراط، علی صفایی حائری، قم: مؤسسه انتشارات هجرت 1380ش.

  - روش تربیتی اسلامی، ترجمه کتاب مناهج التربیة الاسلامی، ترجمه سید محمد مهدی جعفری، شیراز: مرکز نشر دانشگاه شیراز 1375ش.

  - شرح حدیث جنود عقل و جهل، سید روح الله موسوی خمینی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 1377ش.

  - صحیفه نور، سید روح الله موسوی خمینی، تهران: وزارت ارشاد اسلامی 1365ش.

  - عدة الداعی و نجاة الساعی، احمد بن محمد بن فهد حلی، تحقیق احمد موحدی، تهران: مکتبه وجدانی.

  - عوالی اللئالی، ابن ابی جمهور احسایی، قم: مطبعه سید الشهداء 1403ق.

  - الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، تحقیق علی اکبر غفاری، تهران: دارالکتب اسلامیه 1389ق.

  - غرر الحکم و درر الکلم، عبد الواحد آمدی تمیمی، تحقیق میر سید جلال الدین محدث ارموی، تهران: دانشگاه تهران 1360ش.

  - فلسفه و هدف زندگی، محمد تقی جعفری، تهران: انتشارات صدرا.

  - کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، متقی هندی، تصحیح صفوة السقا، بیروت: مکتبة التراث الاسلامی 1397ق.

  - گفتاری پیرامون صبر، علی حسینی خامنه‏ای، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی 1382ش.

  - لباس روحانیت چراها و بایدها، محمد عالم زاده نوری، قم: مرکز انتشارات مؤسسه امام خمینی 1384ش.

  - مجموعه آثار، مرتضی مطهری، تهران: انتشارات صدرا 1372ش.

  - المحاسن، احمد بن محمد بن خالد برقی، تحقیق سید مهدی رجایی، قم: مجمع جهانی اهل بیت 1413ق.

  - مسئولیت و سازندگی، علی صفایی حائری، قم: مؤسسه انتشارات هجرت 1379ش.

  - مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی

  - مفردات الفاظ القرآن، راغب اصفهانی، تحقیق ندیم مرعشلی، دارالکتاب العربی، 1416ق.

  - مقدمه‏ای بر نظریه‏های یادگیری، میتواچ السون و بی آر هرگنهان، ترجمه علی اکبر سیف، تهران: نشر دانا 1374ش.

  - مکارم الاخلاق، فضل بن حسن طبرسی، تحقیق علاء آل جعفر، قم: مؤسسه انتشارات اسلامی 1414ق.

  - مناقب آل ابی‏طالب، ابن شهر آشوب مازندرانی، قم: کتابخانه علمیه.

  - مناهج التربیة الاسلامیة، محمد قطب، قم: دارالکتاب الاسلامی.

  - منیة المرید، علی جبعی عاملی معروف به شهید ثانی، تحقیق رضا مختاری، قم: دفتر تبلیغات اسلامی 1409ق.

  - میزان الحکمة، محمد محمدی ری شهری، قم: مؤسسه فرهنگی دارالحدیث 1375ش.

  - المیزان فی تفسیر القرآن، سید محمد حسین طباطبایی، قم: مؤسسه اسماعیلیان 1411ق.

  - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، محمد بن حسن حر عاملی، قم: مؤسسه آل البیت 1409ق.

   

   

   

   

   


  [1] مشاهده»ى گونه‏هاى متعدد يك فراوردة انسانى در «جذب» ويژگى‏هاى آن تأثير مستقيم دارد. دانشجويان رشتة معمارى مجموعه‏هايى دراختيار دارند كه در آن تصوير زيباترين ساختمان‏هاى جهان در تركيب با جلوه‏هاى طبيعت گردآمده‏است. آنان موظفند درهر هفته يكى‏دو طرح از اين مجموعه‏ها را انتخاب و بر روى كاغذ رسم نمايند. مشاهدة دقيق اين تصاوير دانشجو را با انواع زيبايى‏هايى كه در ساختن اين آثار به‏كارگرفته شده، آشنا مى‏كند. ترسيم اين تصاوير برروى كاغذ سرعت مشاهده را كُند و دقت مشاهده را افزون مى‏كند. بر اثر مشاهدة دقيقِ يك اثر ظرافت به‏كاررفته در آن در وجود شخص، نقش مى‏بندد و او را آماده مى‏كند تا در هنگام طراحى،  از آن الگو گرفته و آن را درشرايط ديگرى «اقتباس» نمايد. اگر اين مشاهدة دقيق در طرح‏ها و گونه‏هاى متعدد تكرار شود،دانشجو به مرحله‏اى مى‏رسد كه مى‏تواند با «تركيب» اين زيبايى‏ها اثر تازه‏اى ارائه دهد كه جلوه‏هاى بديع چند طرح را يكجا جمع كرده‏باشد. پس از تمرين و ممارست، در مرحلة ديگر، شخص «خلاقيت» مى‏يابد. يعنى مى‏تواند اثرى در اوج دقت، ظرافت  و زيبايى ارائه دهد كه مشابه آن را نديده يا مشابهى براى آن يافت نمى‏شود.

   مشاهدة دقيق   ¬    جذب   ¬    اقتباس 

   تكرار و تنوع مشاهده   ¬    جذب    ¬    اقتباس    ¬    تركيب   ¬    خلاقيت

   دانشجويان رشتة كارگردانى موظفند در هر هفته يكى‏دو فيلم از آثار برتر بزرگان اين حرفه را «مشاهده» كنند. اين مشاهده هر چقدر دقيق‏تر انجام گيرد در انتقال فن فيلم‏سازى و ظرافت‏هاى آن به ساختار ذهنى آن‏ها بيش‏تر تأثير دارد (جذب). از تكرار مشاهده، دانشجو قدرت مى‏يابد كه تكنيك‏هاى آموخته را در فضاهاى مشابه، «اقتباس» يا «تركيب» كند يا به‏مرور، به «خلاقيت» دست‏يابد. 

   نوآموزان قرائت قرآن براى بهبود كيفيت صوت ولحن خود به استماع مكرر تلاوت‏هاى ممتاز توصيه مى‏شوند. اين «استماع مكرر» موجب «جذب» سريع سبك قرائت و قدرت «اقتباس» از آن مى‏شود. اين شخص  با استماع تلاوت‏هاى متنوع مى‏تواند سبك‏هاى گوناگون را درهم‏آميزد و معجون بديعى از «تركيب» آن‏ها فراهم آورد يا پس‏از چندى ممارست و تمرين «سبك تازه‏اى» بيافريند. ذاكران اهل بيت و مداحان موفق نيز همين مسير را طى مى‏كنند.  

   براين‏اساس، كسانى كه مى‏خواهند توان نويسندگى را در خود تقويت نمايند از مطالعة آثار بزرگان اين رشته و ارتباط فراوان با متون برگزيدة ادبى بى‏نياز نيستند. اين ارتباط گرچه درابتدا به اقتباس سبك آنان مى‏انجامد ولى به مرور در سطح تركيب و خلاقيت مى‏نشيند. شاعران و سرايندگان موفق هم به همين ترتيب در هنر خويش پيش رفته‏اند. 

   سخن‏ورى نيز چنين است. در معاشرت متوالى با خطباى نامور يا استماع مكرر نوار سخنرانى آن‏ها و دقت در عوامل موفقيت هريك مى‏توان سبك و لحن و هنر آن‏ها را «جذب»، «اقتباس» و «تركيب» نمود. اگر اين مراحل به‏خوبى طى شود به «آفرينش» سبك جديد در اين رشته مى‏انجامد. فن كلاس‏دارى و تسلط بر روش تدريس هم همين گونه است.

   و خلاصه در همة حرفه‏ها و صنايع، معاشرت با چهره‏هاى ممتاز و آثار برجسته اين گونه بر وجود ما اثر مى‏گذارد. قرارگرفتن در سطوح عالى تجارب بشرى، فعاليت ذهنى و توان فنى مارا مى‏افزايد، توقع مارا از خود بالا مى‏برد و مارا در ارائة اثر جديد سخت‏گيرتر و دقيق‏تر مى‏نمايد و از احساس استغنا و قناعت به توان موجود جلوگيرى مى‏كند. 

   كسى كه وظيفة علمى، تربيتى و فرهنگى برعهده دارد در معاشرت فكرى با علماى بزرگ و سروكارداشتن با نظريه‏هاى برتر، توان علمى خود را بالا مى‏برد. همين انس و مداومت در ارتباط با صاحب‏نظران، به «جذب» و «اقتباس» و «تركيب» روش علمى، سبك تحليل و شيوه ارائة بحث آن‏ها منتهى مى‏شود. و ممكن است به «خلق» نظريات جديد بينجامد.

   اين مقدمة طولانى -كه خود نمونة مشاهدة مكرر تطبيق يك قاعده بر مصاديق مختلف آن بود- در فصول آينده اين دفتر، ارائة برنامه را براى طلبه موجه مى‏سازد.

  [2] / »عجله» كه در فرهنگ اخلاقى اسلام سخت مذمت شده، مربوط به قبل از تلاش براى يافتن راه صحيح است. تصميم و اقدام، بدون پشتوانة فكرى موجب لغزش است.

   امام على (ع): العَجَلُ يوجِبُ العِثارِ. (غررالحكم 432.) شتاب‏كارى موجب لغزش است

   پيامبر اسلام (ص): العَجَلَةُ مِنَ الشَّيطانِ. (محاسن 698 / 340 / 1.) شتاب‏كارى از (اخلاق) شيطان است.

   اما بعد از كشف راه درست و «خير» بايد در انجام عمل سرعت ورزيد.

   فَاستَبِقوا الخَيرات. (بقره 148 :2 و مائده 48 :5) در كارهاى خير سبقت بگيريد. اُولئِكَ يُسارِعونَ فى الخَيراتِ وَ هُم لَها سابِقون. (مؤمنون 61 :23) 

   امام باقر (ع): مَن هَمَّ بِشَى‏ءٍ مِنَ الخَيرِ فَليُعَجِّلهُ. (كافى 9 / 143 / 2.) كسى كه تصميم بر كار خوبى مى‏گيرد بايد در آن شتاب كند.

   تا قبل از تشخيص «خوبىِ» يك فعاليت بايد از انجام آن پرهيز كرد، اما پس از آن‏كه «خير»بودن آن احراز شد جايى براى درنگ و توقف باقى نمى‏ماند. بايد به‏سرعت در انجام آن كوشيد. التزام عملى به تصميماتى كه گرفته‏ايم ملكة استقامت و اراده را در وجود ما تقويت و تصميم‏گيرى‏هاى آيندة ما را بسامان مى‏نمايد.

  [3] آن گونه كه در اين دو بيت مشاهده مى‏شود: 

   عهد بستم كه دگر مى نخورم من

   به جز از امشب و فرداشب و شب‏هاى دگر

   ره پنهانى ميخانه نداند همه كس

   جز من و عارف و شيخ و دو سه رسواى دگر

  [4] قالَ عَلىٌّ (ع): إِنَّ لِلقُلوبِ إِقبالاً وَ إِدباراً فَإِذا أَقبَلَت فَاحمِلوها عَلَى النَّوافِلِ وَ إِذا أَدبَرَت فَاقتَصِروا بِها عَلَى الفَرائِضِ. (نهج‏البلاغه، حكمت 312) براى دل‏ها اشتياق و اعراض (آمادگى و ماندگى) است. پس هرگاه رو كرد آن را به انجام مستحبات واداريد و هرگاه روبرگرداند به انجام واجبات اكتفا كنيد.

  • تعداد رکورد ها : 208
  کتاب به کجا و چگونه
   
  الی این و کیف (ترجمه عربی کتاب به کجا و چگونه)
   
  مقصد رشد اخلاقی
   
  چکیده کتاب به کجا و چگونه